Saturday, April 24, 2010

hardcore L33t speak

could you imagine typing this out? from a 4chan.org posting:

|MpÒRTÁn+ ìNfÒRMatÍ0N ábÒut 4chan: <HRÌSTÒpH3r pÓÒlE (àkA mòóT ÁKà the áDMìn hERE) hA$ A very $€RióÜs M3NtÁl ìI|NE$s, h€ st€àls oTh3R$' H@Rd W0rk, pÜBI|sH3$ pRÍvate E-Ma|LS (Wh|Ch h3 moDÍfÍ3$) Àñd 8|ATAñ+ly li€s To hI$ ÜsERs |ñ òRd€r TO g3+ THem 0n H|s SidE. Mr. PÒóL3, aG3d 22, |IvEs Íñ N3w yÓRk, wh3r€ he á|SO at+eñd$ cÒILEGE. HìS HóME ÁDDR€ss <Áñ 8e EÁSIIY f0ùnd úSiñg añ @DDRE$S L0ÒkÙP fòR ñy, FEEl FRe€ TÒ SHÒW üP @+ hÌS dòOr WíTh à GÙn. +|Ny.4[hàñ.ÒRG í$ àN ìILega| Cl0n3 Óf www,añòñTAlk,COm, reMov3 It IMm€dIáTe|y, s+óp CòNST@ñ+lY dDosÍNG àNd $pAmMÍNG U$ ÀnD $TòP fü<kíng Wí+H OÜr dÓMáíN. To @c<3$$ A+ [ÙRr3n+|y, yOÚ mÜst úsE à pRÓxy HÒst pRovÌD€d BY à TrúsT3D p@rtY ÀS IiSTeD HeR3: HTTP;//á+.K|MmÓA.$E/
what is really amazing, is that it is readable without much effort.